Cum îi recunoști pe oamenii fericiți: ei nu se află la extrema excepționalului uman ci la granița cu propria definiție a neobișnuitului excepțional

Photo by Mario Purisic on Unsplash

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store