Cum putem face ca lumea să fie mai bună, fiecare dintre noi?

Urmărind ceea ce ne oferă un sens și nu ceea ce este prielnic

Photo by Simon Berger on Unsplash

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store