Natura umană este curioasă- răspunsul real se află în interiorul fiecărei persoane

Photo by Kenny Eliason on Unsplash
  • se privește viața într-o nouă perspectivă
  • vor exista opinii diferite pe care omul nu va avea nicio reținere să le rostească în exterior pentru că învață să se prioritizeze
  • calitatea relațiilor se va îmbunătăți pentru că se va înțelege diferența dintre adevăr și atașament, promisiune și potențial, durabilitate și superficialitate
  • comunicarea va fi punctul forte, iar cea mai dificilă conversație va fi privită ca învățăminte și devine canal pentru schimbare acolo unde este necesar
  • dez-idealizarea oamneilor și adaptabilitatea în spațiul din care simte că nu face parte

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store